Informační oznámení EET

       PROVOZNÍ DOBA POKLADNY S EET:

       PONDĚLÍ – PÁTEK        5:00 – 14:00
       SOBOTA – NEDĚLE    5:00 – 12:00

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží
                    platné od 01.01.2016

 

GOLD GROUP s.r.o., se sídlem K Radotínu 834, 155 31, Praha 5 - Lipence, IČ 48109975, DIČ CZ48109975

vydává tímto dle ustanovení §1751 an. a §2079 a následujících í zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tyto


Všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:
Prodávající ( Dodavatel ) – GOLD GROUP s.r.o., se sídlem K Radotínu 834, 155 31, Praha 5 - Lipence, IČ 48109975

Kupující ( Odběratel – Podnikatel )
Podnikatel - osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským, či jiným obdobným způsobem se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku (§420 an. NOZ)
Smluvní strany - Prodávající ( Dodavatel ) a Kupující ( Odběratel ).
Zboží - věci movité, které jsou předmětem koupě dle těchto Všeobecných obchodních podmínek (zejména ovoce a zelenina, potraviny, nápoje a jiné zboží běžné spotřeby)
Smlouva - kupní smlouva uzavřená dle §2079 an. NOZ.
Kupní cena - cena zboží sjednaná dohodou Smluvních stran nebo stanovená dle ceníku dodavatele platného ke dni uzavření kupní smlouvy

2. Úvodní ustanovení

 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách zboží prodávajícího kupujícímu. 
 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Podpisem smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 Jednotlivá ustanovení všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit ve smlouvě.
 Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. Rozhodné právo a právní režim

 Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.
 Uzavřením Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem zákona číslo 89/2012 Sb. (NOZ).

4. Kupní smlouva

 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje, že věc převezme a prodávajícímu zaplatí kupní cenu. Prodávající a kupující jsou zavázáni splnit své povinnosti současně, pokud není dohodnuto jinak. 
 K uzavření kupní smlouvy dojde buď fakticky, a to právním jednáním smluvních stran bez uzavření písemné smlouvy a nebo uzavřením písemné kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.    K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé, písemná forma je zachována i při právním jednání učiněným elektronickými či jinými technickými prostředky (dle §562 NOZ).
 K uzavření kupní smlouvy fakticky dochází i tím , že prodávající dodá zboží kupujícímu, jakož i předá doklady, které se ke zboží vztahují a umožní tak kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující je povinen potvrdit dodací doklad (potvrzení o převzetí zboží) osobou oprávněnou za kupujícího jednat dle §436 an. NOZ (jak smluvně tak i v zákonném zastoupení). Povinnost prodávajícího odevzdat zboží kupujícímu je splněna i tím, že prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění a včas to kupujícímu oznámí.

5. Objednávky

 Objednávky zboží jsou závazné pro prodávajícího a kupujícího pokud jsou uskutečněny u obchodních zástupců prodávajícího, telefonicky, faxem, popřípadě elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím webové stránky prodávajícího.
 Požadovaným termínem dodání, pokud není výslovně stanoveno v objednávce jinak, je následující den po doručení objednávky. Pokud v této lhůtě nedojde k dodání a převzetí zboží dle předchozích ujednání, má se za to, že kupující a prodávající smlouvu neuzavřeli.

6. Dodání Zboží

 Dodací doklad obsahuje specifikaci druhu zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku zboží a za celou dodávku.
 Doprava bude prováděna vlastními dopravními prostředky prodávajícího, případně smluvními dopravci, je zboží předáno kupujícímu v místě určeném kupujícím a předáním osobě, která potvrdí převzetí zboží svým podpisem spolu s razítkem kupujícího.
 Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího převzetím zboží. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

7. Cenové podmínky

 Kupní cena zboží se řídí prodejním ceníkem prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření kupní, resp. konkrétní dílčí kupní smlouvy, pokud není Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak.         Kupní ceny jsou smluvními cenami.
 Stanovení kupní ceny za zboží se řídí základním ceníkem prodávajícího. V návaznosti na obrat odebíraného zboží, rozsah odebíraného sortimentu, dobrou platební morálku, případně další kritéria mohou být sjednány další ceníkové nebo individuální slevy ze základního ceníku prodávajícího. Mohou být rovněž poskytnuty slevy a bonusy z hodnoty dodávek zboží. Tato zvýhodnění jsou upravena dodatkem k rámcové kupní smlouvě.

8. Fakturace

 Datum splatnosti faktury je 7 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, není-li v konkrétní kupní smlouvě sjednáno jinak. Faktury budou kupujícím vystaveny dle podmínek ujednaných v konkrétní rámcové kupní smlouvě, pokud byla tato písemně uzavřena, pokud nikoliv, faktura může být vystavena v den, kdy došlo k dodávce zboží dle článku 6. těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud nebude v rámcové kupní smlouvě uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak. 
 Faktura musí být kupujícímu předána nebo doručena na adresu kupujícího. Pokud se faktura zasílá kupujícímu poštou, jako obyčejná nedoporučená zásilka, považuje se za den doručení faktury kupujícímu 8. pracovní den ode dne vystavení faktury na dodávku zboží, pokud do této lhůty kupující neoznámí prodávajícímu, že k této dodávce zboží příslušnou fakturu neobdržel.
 V případě, že by kupující prokazatelně neobdržel fakturu, ve které bude vyčíslena kupní cena za dodávku zboží, platí ustanovení §1963/1 an. NOZ. Závazek bude splněn, pokud v zákonné lhůtě    30 dnů ode dne převzetí zboží bude dlužná částka uhrazena na účet kupujícího pod VS, kterým je IČ kupujícího. 
 Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu prodávajícího. 
 Kupující je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími do doby, než bude ze strany kupujícího platba identifikovaná.

9. Vratné obaly

 V případech, kdy je zboží dodáváno ve vratných zálohovaných obalech, je kupujícímu účtována cena vratných obalů. Po vrácení vratných obalů prodávajícímu, bude kupujícímu cena vratného obalu uhrazena dobropisem prodávajícího nebo odečtením této částky na následujícím dokladu při odběru dalšího zboží.

 Prodávající je povinen vykoupit od kupujícího zpět pouze obaly, které prodávající kupujícímu dodal spolu se zbožím.

10. Sankce a možnost odstoupení od kupní smlouvy

 Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části se stanoví dohodou stran povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti kupní ceny. Vedle smluvní pokuty vzniká v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části prodávajícímu nárok uplatnit vůči kupujícímu nárok na úhradu zákonných úroků z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené nařízením vlády číslo 351/2013 Sb. kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 
 Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn vedle smluvního úroku z prodlení požadovat případné náklady s uplatněním pohledávky stanovené nařízením vlády číslo 351/2013 Sb.
 Dlužnou částkou pro účely výpočtu smluvní pokuty a úroků z prodlení se rozumí neuhrazená kupní cena zboží včetně DPH.
 Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části nebo zálohy na kupní cenu delší než 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající je oprávněn odstoupit    od smlouvy. 
 Má–li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejdříve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení a nakonec na jistinu, ledaže kupující projeví   při plnění jinou vůli. Určí– li kupující , že plní nejprve na jistinu , úročí se náklady i úroky (§1932 NOZ). Pokud je kupující dlužen z několika závazků, postupuje se podle §1933 odst. 1 NOZ. Na náhradu škody se placení započte až po splnění závazku , jehož porušením povinnost k náhradě škody vznikla, neurčil–li dlužník něco jiného.

11. Reklamační podmínky

 Prodávající dodá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Prodávající dodává zboží se zbývající dobou upotřebitelnosti nebo použitelnosti nebo doporučené spotřeby (záruční doba).

 Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, přičemž povinností kupujícího je podle možností provést prohlídku co nejdříve při přechodu nebezpečí škody na věci    (dle § 2121 an. NOZ) a kupující je povinen přesvědčit se co nejdříve o vlastnostech a množství zboží. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nárok na vadné plnění mu nebude přiznán.

 Reklamaci na dodané množství zboží je nutno uplatnit u prodávajícího nejpozději při předání zboží. 
 Postup při reklamaci množství dodaného zboží podle předchozího odstavce se nevztahuje na reklamaci množství potravinářského zboží v hermeticky uzavřených obalech, kdy vada spočívající   v množství, které neodpovídá množství deklarovanému na obalu, je kvalitativní vada zboží.
 Reklamace kvalitativních vad zboží musí kupující písemně uplatnit u prodávajícího nejpozději poslední pracovní den záruční doby. V případě, že konec záruční doby připadne na svátek, je posledním dnem nejblíže příští pracovní den. Pro uznání těchto reklamací je rozhodující stanovisko výrobce zboží. U zboží vyžadujícího zvláštní technologický postup pro jeho skladování a prodej (např. dodržení minimálních teplot) je prodávající oprávněn kontrolovat u kupujícího dodržení těchto postupů a v případě sporu je povinen prodávající kupujícímu prokázat porušení těchto technologických postupů.
 Je–li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo
1 - na odstranění vady dodáním nové věci bez vad, 
2 - na odstranění vady opravou věci,
3 - na přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo
4 - odstoupit od kupní smlouvy.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolí, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je dle ujednání smluvních stran nejblíže příští pracovní den po oznámení vady zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí – li si kupující toto právo včas, má práva dle §2107 NOZ.

12. Doručování

 Prodávající zasílá písemnosti kupujícímu na adresu uvedenou v rámcové kupní smlouvě, kupní smlouvě nebo objednávce kupujícího a nebo na jinou adresu, kterou mu kupující sdělil.
  Jsou-li písemnosti kupujícímu zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
1 - třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak
2 - den odmítnutí převzetí zásilky kupujícím
3 - poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si kupující zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se kupující o uložení nedozvěděl
4 - den, kdy prodávající byl vyrozuměn o tom, že se zásilku kupujícímu nepodařilo doručit, protože se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena.

Závěrečná ujednání

 Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto všeobecné obchodní podmínky. Platnou verzi znění obchodních podmínek je povinen zveřejnit na svých webových stránkách. Jednotlivé verze je povinen archivovat s uvedením termínu jejich platnosti.
 Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak.        Právní vztahy neupravené ve všeobecných obchodních podmínkách či v kupní smlouvě se řídí ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 
 Příslušné části všeobecných obchodních podmínek podle předcházejících odstavců platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi prodávajícím a kupujícím.
 V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo písemné smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto všeobecných obchodních podmínek. 
 Kupující svým souhlasem a potvrzením všeobecných obchodních podmínek a/nebo smlouvy stvrzuje, že s všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité. 
 Kupující, který má s prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu je povinen oznámit prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese kupující odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této povinnosti kupujícího.
 Ochrana osobních údajů. Kupující i prodávající mohou využívat všech údajů, které byly v rámci jejich obchodního styku partnerem sděleny nebo získány z jiných veřejných zdrojů ke komunikaci (e-mailové adresy, webové stránky, telefonní, faxová čísla, jména a příjmení kontaktních osob, identifikační a registrační čísla, bankovní spojení či jiné podobné kontaktní údaje) pro svou potřebu a dle ustanovení GDPR. 
 Platné znění všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle prodávajícího a je zveřejněno na internetové stránce prodávajícího.

 

 

                  V Praze dne  01.01.2016